BIP

 

BIP

50x50

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 września 2013 22:00

Informujemy, iż podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość skorzystania z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego, przez uczniów naszej szkoły.

Zgodnie z Uchwałą nr 731/XL/2013 rady Miasta Częstochowy z dn. 11. 07. 2013 r. wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wstąpiło zdarzenie losowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł netto (przy składaniu wniosku we wrześniu brane pod uwagę są dochody rodziny z miesiąca sierpnia 2013 r.).

Szczegółowych informacji w sprawie stypendium szkolnego udzielać będzie w naszej szkole wychowawca świetlicy.

Prosimy o składanie wniosków  do 11 września 2013 r.

Pomoc w formie wypłaty stypendium szkolnego realizowana będzie na podstawie faktur i rachunków imiennych potwierdzających wydatki dokonane na cele edukacyjne ucznia, zgodne z obowiązującym wykazem, dostępnym u pedagoga szkolnego p. Bogumiła Cyndecka, oraz w siedzibie Sekcji Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia MOPS – Częstochowa, al.Niepodległości 20/22, IV piętro, pokój nr 18.
Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Szkoła  w roku szkolnym 2013/2014 umożliwia Państwu dokonanie zakupów w ramach przyznanego stypendium szkolnego, bez potrzeby i konieczności angażowania na ten cel własnych środków finansowych.
Zakupy takie możecie Państwo dokonać, każdorazowo przy współpracy i udziale osoby odpowiedzialnej w Szkole za realizację zadania związanego z przyznanym przez MOPS stypendium szkolnym w sklepach, hurtowaniach i innych punktach handlowo-usługowych, które wyraziły zgodę na dokonanie przez MOPS zapłaty za zakupy, w terminie do 30 dni od daty ich dokonania. Wykaz sklepów, hurtowni i innych punktów handlowo-usługowych, w których dokonać można takich zakupów, dostępny jest w Szkole oraz w siedzibie Sekcji Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia MOPS – Częstochowa, al. Niepodległości 20/22, IV piętro, pokój nr 18 oraz na stronie internetowej MOPS, adres: www.mops.czestochowa.um.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Wnioski można pobrać również u wychowawcy świetlicy.

Informujemy również, iż w ciągu całego roku szkolnego możliwe jest składanie wniosków na zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego.Wnioski można pobrać również u wychowawcy świetlicy.

Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, choroba ucznia lub członków rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny,inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W przypadku ubiegania się o pomoc materialną – zasiłek szkolny dla  ucznia do wniosku należy dołączyć:

  1. Dokumenty niezbędne do określenia źródła i wysokości dochodu w rodzinie.
  2. Zaświadczenie ze szkoły o podjęciu lub kontynuowaniu nauki.
  3. Dokumenty potwierdzające fakt wystąpienia zdarzenia losowego.
  4. Faktury i rachunki imienne oraz inne dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację materialną w rodzinie ucznia z powodu zdarzenia losowego.
 

Losowe zdjęcie

zd_8.JPG

Radosna Szkoła

Klub Bezpiecznego Puchatka

Szkoła bez przemocy

 Owoce
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.