BIP

 

BIP

50x50

PDF Drukuj Email
sobota, 08 października 2011 13:23

 

Historia integracji w szkole

 

Wprowadzona w 1993 roku w Szkole Podstawowej Nr 17 innowacja pedagogiczna „Integracyjny model nauczania i wychowania na poziomie szkoły podstawowej”, zakładała utworzenie pierwszej klasy integracyjnej.

Autorkami programu były – dyrektor szkoły mgr Cecylia Gębka i nauczycielka nauczania początkowego mgr Jolanta Śpiewak. Utworzona wówczas klasa integracyjna była pierwszą w Częstochowie. Wychowawcą klasy była
mgr Jolanta Śpiewak, a pedagogiem specjalnym (nauczycielem wspomagającym) mgr Anna Buchlińska. W klasie IV funkcję wychowawcy i nauczyciela wspomagającego pełniła mgr Monika Cudzik, a od klasy V mgr Agnieszka Hauser.

Klasa integracyjna pozwoliła dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczyć się w szkole ze zdrowymi rówieśnikami. Pierwsza klasa integracyjna liczyła
16 uczniów, w tym czworo dzieci o obniżonych możliwościach edukacyjnych i o różnym stopniu niepełnosprawności. Praca w klasie przyniosła wymierne efekty w postaci osiągniętych przez uczniów wyników nauczania - 1/3 uczniów w klasie otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. Korzyści bycia w klasie integracyjnej okazały się dwustronne: dzieci zdrowe poznały, czym jest otwartość i tolerancja dla innych, a z kolei dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają w takiej grupie szansę na pełniejszy rozwój. Funkcjonowanie uczniów z deficytami rozwojowymi w szkole masowej było punktem zainteresowania przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, pracowników Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Częstochowy oraz dyrektorów częstochowskich szkół. Oceny pracy nauczyciela prowadzącego i pedagoga specjalnego były bardzo pozytywne, a autorki programu, za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymały nagrodę Kuratora Oświaty.

Sukces pierwszej klasy integracyjnej pozwolił na utworzenie kolejnych.
W ramach opracowanego regulaminu dzieci do klasy integracyjnej kwalifikuje zespół kwalifikacyjny powołany przez dyrektora szkoły na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Są to dzieci o rożnym charakterze niepełnosprawności – między innymi ruchowej, umysłowej, słuchowej, wzrokowej.

Obecnie w naszej szkole funkcjonuje 9 oddziałów integracyjnych, w tym 1 oddział przedszkolny, utworzony w bieżącym roku szkolnym. We wszystkich oddziałach pracuje dwóch nauczycieli – nauczyciel prowadzący i wspomagający. Pedagodzy pracują w oparciu o program nauczania obowiązujący w szkole masowej odpowiednio zmodyfikowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W procesie uczenia obowiązuje indywidualizacja, a uczeń nie rywalizuje z rówieśnikami, gdyż postępy w nauce ocenia się tylko w odniesieniu do niego samego. Otrzymywane oceny są obrazem postępów dziecka w stosunku do jego możliwości.

 

 

 

 

Zd. 8. Praca nauczyciela wspomagającego z dzieckiem.

Nauczyciel w klasie integracyjnej jest swoistym rzecznikiem interesów i potrzeb dzieci, edukacja nie sprowadza się wyłącznie do zaspokajania potrzeb poznawczych, ale również uznaje wagę potrzeb psychologicznych – bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji.

Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, a także społeczne zajęcia mające na celu jak najlepsze zaspokojenie potrzeb każdego ucznia. Realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 17 podstawowego założenia oświaty integracyjnej – uznanie indywidualności każdego dziecka oraz dostrzeganie w niej wartości pozytywnych, za wieloletni trud i znaczące zasługi w działaniach na rzecz integracji została wyróżniona przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN poprzez przyznanie dyplomu uznania dyrektorowi mgr Jerzemu Śpiewakowi. Natomiast w 2002 roku szkoła otrzymała miano Lidera Integracji.

 

 

 

 

Szczególne znaczenie dla rozwoju procesu integracji odgrywa owocna współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych „Serce”, WOM w Częstochowie, oraz szkołami z oddziałami integracyjnymi.

W ramach I Forum Kształcenia Integracyjnego w województwie śląskim nauczyciele pracujący w oddziałach integracyjnych dzielili się swoim wieloletnim doświadczeniem oraz przeprowadzili szereg lekcji otwartych dla uczestników forum. Corocznie w szkole organizowane są imprezy środowiskowe dla dzieci niepełnosprawnych z dzielnicy Raków pod hasłem „Spotkania integracyjne – Witaj Wiosno”. Uczniowie aktywnie uczestniczą w spotkaniach, olimpiadach i konkursach organizowanych na terenie miasta.

Poprzez wspólną pracę i zabawę dzieci uczą się właściwych relacji, otwartości na cudze często specyficzne potrzeby. Nikt nie musi się obawiać braku akceptacji. Wypracowany styl pracy w oddziałach integracyjnych przynosi znakomite sukcesy. Dziecko w naturalny sposób przygotowuje się do życia w dorosłym społeczeństwie. Dzieci zdrowe w pełni integrują się z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, akceptując „innych” jako swoich.

 

 

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

zd_10.JPG

Radosna Szkoła

Klub Bezpiecznego Puchatka

Szkoła bez przemocy

 Owoce
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.